Centrum Studiów Podyplomowych

Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku | www.puz.wloclawek.pl 

Deklaracja dostępności

 

Wstęp  do deklaracji 

Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności  cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.csp.puz.wloclawek.pl 

 • Data publikacji strony internetowej:  22.07.2021


Dane teleadresowe

Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku

ul. 3 Maja 17, 87-800 Włocławek

Telefon: 054/231 60 80

Faks: 054/231 43 52

Adres e-mail: kancelaria@puz.wloclawek.pl


Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i  aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • na stronie znajdują się dokumenty w formie skanów lub plików pdf

Ułatwienia na stronie 

 • podwyższony kontrast
 • możliwość powiększenia wielkości liter
 • skala szarości
 • podkreślanie odnośników
 • mapa strony
 • możliwość stosowania skrótów klawiszowych przeglądarki:
 • - TAB – przejście do kolejnego elementu
 • - SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu  
 • - SHIFT + ALT+ H (lub ALT + H) – przejście do strony głównej
 • -  SHIFT + ALT+ 1-5 (lub ALT + 1-5) – przejście do menu
 • - ESC – anulowanie podpowiedzi 

Informacje na temat sporządzenia deklaracji 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Deklarację sporządzono dnia: 2021-10-01

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji: 2021-10-01


Informacje zwrotne i dane kontaktowe 

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności strony: 

Ilona Rojewska  

Telefon: 668 075 543

Adres e-mail: ilona.rojewska@puz.wloclawek.pl

Informujemy, że każdy ma prawo:

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie np. odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu

Wniosek powinien zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej, wskazanie strony lub elementu strony, której żądanie dotyczy oraz określenie dogodnego sposobu przedstawienia informacji, jeżeli żądanie dotyczy udostępnienia informacji w formie alternatywnej.

Rozpatrzenia zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie terminu nie jest możliwe, należy poinformować wnoszącego żądanie o terminie realizacji zgłoszenia. Z zastrzeżeniem, że termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od daty zgłoszenia.

W przypadku odmowy realizacji żądania przysługuje prawo do złożenia skargi z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także możliwość powiadomienia Rzecznik Praw Obywatelskich jako organu nadzorującego.


Dostępność architektoniczna obiektów Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku 

Wykaz budynków/lokalizacji:

Budynek dydaktyczny ul. Mechaników 3 

 • trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone pionowo (dwa przy wejściu do budynku, jedno z tyłu budynku),
 • podjazd dla osób poruszających się na wózku, dla matek z wózkami lub osób z ograniczeniami mobilności (dostępny z tyłu budynku – wejście do budynku drzwiami bocznymi otwieranymi automatycznie),
 • główne drzwi wejściowe oraz szczytowe otwierane automatycznie,
 • portiernia (parter) z dostępem do tłumacza PJM,
 • zapewniona komunikacja pionowa – dwie windy oznakowane pismem Braille,
 • toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami znajdują się na 1, 2 i 3 piętrze. Pomieszczenia nie są wyposażone w system alarmowy.
 • informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku dostępna jest w formie wizualnej,
 • w budynku zapewniona jest możliwość wejścia z psem asystującym.

Centrum Nauk Technicznych i Nowoczesnych Technologii,  budynek dydaktyczny ul. Energetyków 30 

 • dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone pionowo,
 • dwa podjazdy dla osób poruszających się na wózku, dla matek z wózkami lub osób z ograniczeniami mobilności,
 • wejście główne na poziomie chodnika,
 • wejście do auli z zewnątrz z poziomu chodnika,
 • portiernia (parter) z dostępem do tłumacza PJM,
 • zapewniona komunikacja pionowa – winda oznakowana pismem Braille,
 • toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wyposażone w system przyzywowy znajdują się na wszystkich kondygnacjach (parter, 1 i 2 piętro),
 • informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku dostępna jest w formie wizualnej,
 • w budynku zapewniona jest możliwość wejścia z psem asystującym.

Budynek dydaktyczny ul. Obrońców Wisły 1920 r. 21/25 

 • trzy miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone pionowo i poziomo (wspólne z Domem Studenta),
 • podjazd dla osób poruszających się na wózku, dla matek z wózkami lub osób z ograniczeniami mobilności,
 • zapewniona komunikacja pionowa – winda oznakowana pismem Braille,
 • toalety przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wyposażone w system przyzywowy znajdują się na wszystkich kondygnacjach (parter, 1 i 2 piętro),
 • informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku dostępna jest w formie wizualnej,
 • w budynku zapewniona jest możliwość wejścia z psem asystującym.

Dom Studenta ul. Obrońców Wisły 1920 r. 21/25

 • trzy miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone pionowo i poziomo (wspólne z budynkiem dydaktycznym)
 • podjazd dla osób poruszających się na wózku, dla matek z wózkami lub osób z ograniczeniami mobilności,
 • zapewniona komunikacja pionowa – platforma pionowa wewnętrzna,
 • toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami wyposażona w system alarmowy (parter)
 • portiernia (parter) z dostępem do tłumacza PJM,
 • informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku dostępna jest w formie wizualnej,
 • w budynku zapewniona jest możliwość wejścia z psem asystującym.

Rektorat ul. 3 Maja 17

 • jedno miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone poziomo (wspólne z Przedszkolem Akademickim),
 • podjazd dla osób poruszających się na wózku, dla matek z wózkami lub osób z ograniczeniami mobilności,
 • brak toalety przystosowanej do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
 • brak dostępności architektonicznej budynku: wysoki próg w wejściu głównym oraz od strony dziedzińca, brak windy, utrudniona komunikacja pozioma z powodu różnic poziomu dróg komunikacyjnych,
 • portiernia (parter) z dostępem do tłumacza PJM,
 • informacja o rozkładzie pomieszczeń w budynku dostępna jest w formie wizualnej,
 • w budynku zapewniona jest możliwość wejścia z psem asystującym.

Przedszkole Akademickie ul. 3 Maja 17

 • jedno miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oznaczone poziomo (wspólne z Rektoratem),
 • podjazd dla osób poruszających się na wózku, dla matek z wózkami lub osób z ograniczeniami mobilności,
 • zapewniona komunikacja pionowa – winda nie jest oznakowana pismem Braille,
 • toaleta przystosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami (parter, 1 piętro). Pomieszczenie nie jest wyposażone w system przyzywowy,
 • wejście po wcześniejszym użyciu domofonu,
 • brak informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku,
 • w budynku zapewniona jest możliwość wejścia z psem asystującym.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna w Państwowej Uczelni Zawodowej we Włocławku

1. Obsługa interesanta z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie.
We wszystkich obiektach zapewniamy dostęp online do usługi tłumacza polskiego języka migowego. Usługa tłumacza dostępna jest z poziomu strony internetowej www.puz.wloclawek.pl. Interesant może samodzielnie wykonać zdalne połączenie z tłumaczem lub skorzystać z tej usługi w siedzibie Uczelni. Punkty obsługi zostały oznaczone piktogramem migających dłoni.

Zespół ds. zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Adrianna Sobczyńska – koordynator ds. dostępności

Telefon: 664 907 254
Adres e-mail: adrianna.sobczynska@puz.wloclawek.pl

Robert Andrzejczak – konsultant w zakresie dostępności architektonicznej
Telefon: 660 724 760
Adres e-mail: robert.andrzejczak@puz.wloclawek.pl

Katarzyna Chymkowska – konsultant w zakresie dostępności informacyjno-komunikacyjnej 
Telefon: 602 451 662
Adres e-mail: katarzyna.chymkowska@puz.wloclawek.pl  

Jarosław Struś – konsultant w zakresie dostępności cyfrowej  
Telefon: 668 075 480
Adres e-mail: jaroslaw.strus@puz.wloclawek.pl  

Aneta Woźniak – Dyrektor Administracyjny   

Telefon: 698 629 523
Adres e-mail: aneta.wozniak@puz.wloclawek.pl